Jánský - Pojišťovací služby

Kollárova 131, 537 01 Chrudim, Tel./fax: 469 621 953


 Základní ustanovení
1.Úvodní ustanovení
1.Společnost Jánský Juraj - Jánský-pojišťovacı́ služby, IC􀆽O: 40101061, se sı́dlem Kollárova 131, 537 01 Chrudim, Česká republika (dále jen „Zprostředkovatel“) je Českou národní bankouregistrovaným pojišťovacím agentem a pojišťovacím makléřem ve smyslu ust. § 7 a § 8 zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPZ“).2.Zprostředkovatel je povinen poskytovat finanční služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech, zejména pak ZoPZ, zákona č.426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“)a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „ZDPS“).2.Předmět reklamačního řádu3.Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků Zprostředkovatele.4.Pro účely reklamačního řádu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Zprostředkovatele uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (investiční služba, důchodové/doplňkové penzijní spoření, pojištění či jiná finanční služba).5.Potenciálním zákazníkem se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, které je nabízena finanční služba specifikovaná v článku 2.2.3.Pojem reklamace a stížnosti6.Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Zprostředkovateli, ve kterém uvádí, že mu ze strany Zprostředkovatele byla poskytnuta finanční služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Zprostředkovatele, případně nápravu vzniklého stavu.7.Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání osob, prostřednictvím kterých Zprostředkovatel vykonává svoji činnost. Podání reklamace/stížnosti4.Oprávněná osoba8.Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.9.Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele.10.Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za zákazníka nebo potenciálního zákazníka Zprostředkovatele. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka. *1)
Jánský-pojišťovací služby | Kollárova 131, 537 01 Chrudim |IČO: 40101061 |
zapsán v registru poj. zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů poj. událostí u ČNB|
tel.: +420 602 287 671 |e-mail: jiri.jansky@chrudim.cz | www.pojisteni.pardubicko.com |
5.Forma a náležitosti reklamace/stížnosti
1.Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou podobu.
2.Reklamace nebo stížnost musí být adresována Zprostředkovateli a obsahovat alespoňnásledující údaje:a.označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;b.identifikační údaje zákazníka nebo potenciálního zákazníka – jméno, příjmení, bydliště,kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jménaa příjmení osob oprávněných zastupovat právnickou osobu u právnických osob;c.předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamacenebo stížnost podávána;d.čeho se zákazník nebo potenciální zákazník domáhá;e.datum a podpis zákazníka nebo potenciálního zákazníka, případně zmocněnce těchtoosob.
3.Reklamace nebo stížnost musí být doručena Zprostředkovateli bez zbytečného odkladu potom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečnéhoodkladu po tom, kdy se o této skutečnosti zákazník nebo potenciální zákazník dozvěděl.
4.Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcemZprostředkovatele, přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcemZprostředkovatele v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.
Přijetí a vyřízení reklamace/stížnosti
6.Přijetí reklamace/stížnosti
1.Zprostředkovatel má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebostížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osoboua zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.
2.V případě, že Zprostředkovatel zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokudnebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzvepísemně osobu, která reklamaci nebo stížnost podala, k doplnění nebo nápravě s tím, žev této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručenaZprostředkovateli ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Zprostředkovatel podle svéhouvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Zprostředkovateloprávněn reklamaci nebo stížnost odmítnout.
3.V případě, že osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, nevyhoví této výzvě a vestanovené lhůtě nedoručí Zprostředkovateli potřebné informace nebo doplnění, nebov případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Zprostředkovateloprávněn reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti budeosoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně vyrozuměna.
4.V případě, že Zprostředkovatel nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případněbyl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebojiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.
5.V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finančníinstituce, která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“),Zprostředkovatel zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informujezákazníka/potenciálního zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebostížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížnostíuFinanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.
Jánský-pojišťovací služby | Kollárova 131, 537 01 Chrudim |IČO: 40101061 |
zapsán v registru poj. zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů poj. událostí u ČNB|
tel.: +420 602 287 671 |e-mail: jiri.jansky@chrudim.cz | www.pojisteni.pardubicko.com |
7.Vyřízení reklamace/stížnosti
1.Zprostředkovatel rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů:a.v případě, že na straně Zprostředkovatele skutečně došlo k porušení obecně závaznýchprávních předpisů způsobem, který zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinenreklamaci či stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se zákazník nebo potenciální zákazníkdomáhá, nebob.v případě, že na straně Zprostředkovatele skutečně došlo k porušení obecně závaznýchprávních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, který zákazník nebo potenciální zákazníktvrdí, je povinen reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; zákazníkovi nebopotenciálnímu zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která korespondujes tímto porušením, neboc.v případě, že na straně Zprostředkovatele nedošlo k žádnému porušení obecně závaznýchprávních předpisů, které zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen reklamaci čistížnost zamítnout jako neopodstatněnou.
2.Zprostředkovatel je povinen vyřídit reklamaci nebo stížnost zákazníka/potenciálníhozákazníka nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat zákazníkovipísemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Zprostředkovatel vyzvalzákazníka nebo potenciálního zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.
Závěrečná ustanovení
V případě, že zákazník nebo potenciální zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebostížnosti, je oprávněn se obrátit na
dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28,115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, v případě reklamace nebo stížnosti v oblastikolektivního investování , životního pojištění nebo spotřebitelského úvěru též na Finančníhoarbitra, www.finarbitr.cz, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u příslušného soudu.
V , dne
*1) Plná moc s úředně ověřeným podpisem není třeba při zastoupení advokátem.
Jánský-pojišťovací služby | Kollárova 131, 537 01 Chrudim |IČO: 40101061 |
zapsán v registru poj. zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů poj. událostí u ČNB |
tel.: +420 602 287 671 |e-mail: jiri.jansky@chrudim.cz | www.pojisteni.pardubicko.com |


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies