Jánský - Pojišťovací služby

Kollárova 131, 537 01 Chrudim, Tel./fax: 469 621 953


Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“)

1.Nejste jako účastník smlouvy povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údajeosvé osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn toto odmítnout; poskytujete-lijakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně.Rozhodnete-li se své osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout (vpožadovaném nezbytně nutném rozsahu), správce osobních údajů může odmítnout nebos Vámi nebude moci navázat smluvní vztah. Učiníte-li tak až v době trvání takovéhosmluvního vztahu (včetně případů i jen částečného odvolání souhlasu se zpracovánímosobních údajů), správce osobních údajů může odmítnout nebo Vám nebude moci poskytnoutjinak dohodnutá plnění.

2.Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jako účastník smlouvy kdykolipísemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů a to v celém rozsahu nebo jenčástečně v závislosti na jeho povaze nebo povaze poskytnutých osobních údajů.

3.Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem služeb a za účelem nabízení obchodu neboslužeb správce v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajícíchz platných právních předpisů a smluvních ujednání, a to po dobu trvání smluvního vztahu.Správce je oprávněn předat Vaše osobní údaje správci – třetí osobě za účelem nabízeníobchodu nebo služeb. S tímto postupem jste oprávněn/a vyslovit písemný nesouhlas na nížeuvedené adrese správce. Zpracování Vašich osobních údajů bude po zániku Vašeho souhlasuse zpracováním nebo po uplynutí oprávněné doby zpracování bez zbytečného odkladuukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v němpokračovat z jiného titulu.

4.Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně formou shromažďování,ukládání na nosiče informací, používání a uchovávání v rozsahu, ve kterém byly (resp.i budou) poskytnuty a/nebo v jakém je správce osobních údajů oprávněn (event. povinen)tyto sám zjišťovat na základě Vašeho svolení nebo právních předpisů. Minimální rozsahzpracovávaných údajů je následující: jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

5.Aniž by nastaly nepříznivé následky uvedené shora, nemusíte správci osobních údajůposkytnout: osobní údaje v rozsahu elektronická adresa a telefonní číslo (s výjimkouproduktů nebo služeb, u kterých z povahy jejich konstrukce nutnost jejich poskytnutí plyne),souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb a souhlas sezasíláním tzv. obchodních sdělení.

6.Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce, třetích osob(zejména zpracovatelů) na základě smluvního vztahu, především pak vázaných zástupců,podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, a dále prostřednictvím spolupracujícíchfinančních institucí a jejich obchodních partnerů.

7.Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny výhradně správci, jeho zaměstnancům,vázaným zástupcům, podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům a spolupracujícímfinančním institucím, s výjimkou předání správci – třetí osobě za účelem nabízení obchodunebo služeb podle bodu c).

8.Máte právo přístupu ke svým osobním údajům – na základě Vaší písemné žádosti je Vámsprávce povinen jednou za kalendářní rok bezplatně poskytnout informace o osobníchúdajích o Vás zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující nákladynezbytné k poskytnutí informace. Jánský-pojišťovací služby | Kollárova 131, 537 01 Chrudim |IČO: 40101061 | zapsán v registru poj. zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů poj. událostí u ČNB | tel.: +420 724 024 793 |e-mail: jiri.jansky@chrudim.cz | www.pojisteni.pardubicko.com |

9.Máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platným právem:1)požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení;2)požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav;3)máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností a domáhat se ochrany svých práv.10.Identifikační a kontaktní údaje správce:Jánská Liběna, Jánský-pojišťovací služby , , se sı́dlem Kollárova 131, 537 01 Chrudim, IC􀆽O: 40101061. Jánský-pojišťovací


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies